صفحات افزوده

ما از کدهای کوتاه برای صفحات افزونه و فایل های سی اس اس برای صفحان افزوده.(path: ROOT/templates/YOUR_TEMPLATE/less/joomla-page.less)